Aktualne kursy

Kwalifikowany pracownik ochrony

Opis kursu:

 1. Czas trwania kursu wynosi 245 godzin zajęć programowych

 2. Kurs można odbyć w trybie stacjonarnym /dziennym/ jak i wieczorowym/godz. popołudniowe/ lub zaocznym /zajęcia w soboty i niedziele/ – w zależności od liczebności i potrzeb grupy uczestników.

 3. Realizacja tematyki kursu w formie wykładów i zajęć praktycznych.

 4. Kurs kończy się wydaniem właściwego dla kursu „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” wg wzoru określonego w rozporządzeniu MEN, które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia/Dz. U. z 2005 r Nr 145, poz.1221, z póź. zm/.

Zakres kursu kwalifikowanego pracownika ochrony:

 1. Blok ogólnoprawny – zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia, zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego, prawa cywilnego i prawa pracy; wybrane zagadnienia psychologii; etyka pracownika ochrony, zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

 1. Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony osób, ochrony mienia

 1. Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego – budowa i zasady działania broni palnej, zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną, techniki posługiwania się bronią palną

 1. Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – samoobrona, techniki interwencyjne.

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej:

 1. Ukończenie przedmiotowego kursu,

 2. Odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,

 3. Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę na jej wniosek, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji lub państwa członkowskiego EFTA.

 2. Ukończyła 21 lat

 3. Ukończyła co najmniej gimnazjum

 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych.

 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo.

 6. Posiada nienaganną opinię wydana przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego/rejonowego, miejskiego/ Policji.

 7. Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań , stwierdzoną orzeczeniami lekarskim psychologicznym, których ważność nie upłynęła.

 8. Zaświadczenia o ukończeniu kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Po ukończeniu kursu istnieje możliwośc zatrudnienia
w Agencji Ochrony SKORPION