O FIRMIE

O firmie

Agencja Ochrony Skorpion

Agencja Ochrony SKORPION rozpoczęła działalność w 1994 r. i działa na rynku w oparciu o koncesję MSWiA, w przeciągu tego czasu firma SKORPION  zdobyła ogromne doświadczenie zawodowe jak i również skompletowała doskonale przygotowaną kadrę pracowników  do działania na wszystkich polach z zakresu bezpieczeństwa.

O firmie

Pracownicy

Pracownicy ochrony umundurowani są w uniform służbowy i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, kajdanki, pałka wielofunkcyjna typu tonfa, broń palna oraz łączność radiową.

O firmie

Łączność

Posiadamy własną bezprzewodową łączność radiową - w oparciu o wykupioną częstotliwość w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty co pozwala nam na szybki kontakt z naszymi placówkami i pracownikami ochrony biorącymi udział w zabezpieczeniach imprez masowych.

O firmie

Polisa ubezpieczeniowa

Agencja SKORPION posiada również polisę o wartości 5 000 000 zł od odpowiedzialności cywilnej i deliktowej czyli odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe osób trzecich powstałe z winy Agencji SKORPION oraz kontraktowa obejmująca swoim zakresem odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania wobec Klienta.

O firmie

Koncesja

Posiadamy koncesję o numerze L-0400/02, na wykonywanie usług ochrony, wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.